ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ระเบียบวิธีวิจัย
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : อิงอร ศรีเกษ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย อันประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย และผู้ที่สนใจเพิ่มเติม ! "